ИВАН КОЛЕВ
1959 – 2 март - роден в гр. Бургас.
1986 – дипломиране в специалност Философия в СУ „Свети Климент Охридски” с дипломна работа на тема Съществуване е Абсолют.
1986-1987 – специализант по философия на науката в катедра Философия с научен ръководител проф. Иванка Апостолова.
1987 - преподавател по философия в катедра Философия на СУ „Свети Климент Охридски”.
2011 – доктор (Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология).
2013 – доцент (Философска антропология. Идея, генезис, позиции; Битие и обитаване. Към философия на архитектурата).
2015 – ръководител на катедра Философия, СУ „Свети Климент Охридски”.
2017 – Председател на УС на Българско философско общество.
2018 - Stearing Committee Member of FISP (International Federation of Philosophical Societies).
ЛЕКЦИИОННИ КУРСОВЕ - 8
Философската антропология – Философски факултет
Философия на изкуството – Философски факултет
Метафизика – Философски факултет
Философия на изкуството – Факултет класически и нови филологии
Философия на правото – Юридически факултет
Философията във Франция – Факултет класически и нови филологии
Философията в Германия – Факултет класически и нови филологии
Методика на преподаването на философия – Философски факултет
СИД - 2
Философия на изкуството – Философски факултет
Метафизика – Философски факултет
СПЕЦСЕМИНАРИ - 2
Философия на модерното изкуство – Философски факултет
Метафизика - Философски факултет
СЕМИНАРИ - 5
Философска антропология – Философски факултет
Естетика - Философски факултет
Философия на природата - Философски факултет
Философия на модерното изкуство - Философски факултет
Съвременна философия във Франция – Философски факултет
ЧЛЕН НА РЕДКОЛЕГИИ - 4
Journal of Didactics of Philosophy – 2018- 
Философски алтернативи – 2017-
Бюлетин на Българско философско общество – 2015-
Сократ – 2003-2006.
АЛМА МАТЕР – 1999-2001.
Философия – 1992-2001.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – 1991-1993.
ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ - 6
 • Journal of Didactics of Philosophy – 2017- .
 • Философски алтернативи – 2014 - .
 • Бюлетин ва БФО –
 • Сп. Философия (МОН)
 • Сп. Сократ
 • Сп. Filosofia
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ - 6
 • Stearing Committee Member of FISP (International Federation of Philosophical Societies);
 • Българско философско общество;
 • Metaphysical Society of America;
 • International Merleau-Ponty Cercle;
 • Society for Phenomenology and Existential Philosophy;
 • Nicolai Hartman Society;
МОНОГРАФИИ - 3
 
2019 - Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология. София: Кортекс. 278 с., ISBN 978-954-914-3-3
2013 – Битие и обитаване. Към философия на архитектурата. София: Изток-Запад. ISBN 978-619-152-234-7
2013 – Философска антропология. Идея, генезис, позиции. София: Изток-Запад. ISBN 978-619-152-233-0
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - 34, СТАТИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗДАНИЯ – 5, СТАТИИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ – 24, ДОКЛАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ – 7,  ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ – 62, РЕДКОЛЕГИИ НА СБОРНИЦИ – 3, НАУЧЕН РЕДАКТОР НА КНИГИ – 30,
ПРЕВОДИ – 10, ИНИЦИАТОР И (СЪ)ОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ – 5, ИНИЦИАТОР И/ИЛИ (СЪ)ОРГАНИЗАТОР НА НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ – 20, ИНИЦИИРАНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ – 5, УНИВЕРСИТЕТСКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ – 21,  ИНИЦИАТИВИ ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 10, ИНИЦИАТИВИ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧЕСТВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФИ И УЧЕНИ – 9, САЙТОВЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФИ – 6, САЙТОВЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФИ И УЧЕНИ – 19, САЙТОВЕ ЗА ЛИЧНОСТИ В ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА – 3, НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2.
Проф. д-р Иван Колев image