TO GROUP OR NOT: THAT'S THE QUESTION!
A. Животът ни в групи е белязан от базисни конфликти и напрежения: как ги разрешаваме и регулираме така, че през устойчивите си вътрешни системи групите да продължават да бъдат ориентир на участниците? Oliver König и Karl Schattenhofer различават три измерения в процеса на разгръщане на динамиката в групи. Първото касае принадлежността: как да съм заедно с другите, но също и самостоен, отделен от тях? Второто е свързано с властта: как мога заедно с другите да определям собствената си среда на живот, при все че съм непрекъснато изложен на влиянието им? И последното: как разслоявам отношенията си според близостта, която постигам и дистанцията, която държа?
В. Семейната група, приятелската група, голямата група според Fred Alford.
C. Училището, пристанището, островът: “Бургас – есенни сънища” на Динко Хаджидинев и груповите феномени. Градът в архивите на Радио "Свободна Европа".