Mария Димова-Куксън - доцент по Политическа Теория (Associate Professor in Politics) Даръмски университет (Великобритания)
След завършване на Бакалавърска и Мастърска степен по Философия в Софийски Университет специализира Политическа Философия в Университета в Йорк (Великобритания) и защитава докторат по Политология.
През последните десет години има издадени четиринадесет научни статии и една монография на тема Преосмисляне на негативната и позитивната свобода.
Член на издателските бордове на списанията Contemporary Political Theory и Collingwood and British Idealism Studies. Научен ръководител на 7 докторанта успешно защитили дисертация, и на 4 аспиранти, които сега работят върху докторската си теза.